Algemene voorwaarden

Roos Hoortoestellen 

Roos Hoortoestellen is gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75519097. 

 

Artikel 1: Definities 

In de algemene voorwaarden van Roos Hoortoestellen wordt verstaan onder: 

Consument: de koper en/of opdrachtgever, zijnde een natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Roos Hoortoestellen anders dan in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf. 

Goederen en/of diensten: alle producten en diensten die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door Roos Hoortoestellen worden aangeboden. 

Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Roos Hoortoestellen en de zorgverzekeraar van de consument, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de consument. 

Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de consument krachtens de Zorgverzekeringswet. 

 

Artikel 2: Toepassing 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Roos Hoortoestellen en consument gesloten overeenkomsten, ongeacht of deze schriftelijk dan wel mondeling geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Roos Hoortoestellen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen. 

2.3 Het moment van aangaan van de overeenkomst tussen Roos Hoortoestellen en consument is het tijdstip waarop Roos Hoortoestellen de goederen en/of diensten besteld. 

 

Artikel 3: Prijzen 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting 

 

Artikel 4: Annulering 

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan Roos Hoortoestellen die kosten te betalen die Roos Hoortoestellen in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt. 

 

Artikel 5: Betaling 

5.1 De consument zal het aan Roos Hoortoestellen verschuldigde bedrag bij aflevering van de goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Roos Hoortoestellen voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. 

5.2 Dit bedrag is onder aftrek van hetgeen Roos Hoortoestellen daarvan krachtens de zorgovereenkomst of zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de consument bij deze in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt. 

5.3 Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens dienst opgave niet aan 

Roos Hoortoestellen voldoet of tot betaling van een lager bedrag overgaat, zal Roos Hoortoestellen het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de consument in rekening brengen. 

5.4 Voor zover de consument in verzuim is met de volledige betaling van de door Roos Hoortoestellen aan de consument gefactureerde bedragen dan is de consument (onder andere ) de buitengerechtelijke (incasso)kosten alsmede de wettelijke rente verschuldigd. 

5.5 Roos Hoortoestellen maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor zover het bedrag- na intreden van het verzuim- niet alsnog na aanmaning binnen 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van de aanmaning door de consument wordt voldaan. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom van de goederen gaat eerst op de consument over wanneer al het door de Roos Hoortoestellen aan de consument uit hoofde van de levering verschuldigde, met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en kosten, volledig aan Roos Hoortoestellen is voldaan. 

 

Artikel 7: Verrekening 

Verrekening en/of opschorting door de consument is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Roos hoortoestellen hier uitdrukkelijk haar toestemming voor heeft gegeven. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Roos Hoortoestellen is, behoudens aansprakelijkheid welke wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen jegens de consument. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Roos Hoortoestellen of haar ondergeschikten. 

8.2 De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van Roos Hoortoestellen in de voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

8.3 Roos Hoortoestellen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan de door Roos Hoortoestellen geleverde goederen. 

 

Artikel 9: Garantie 

9.1 Roos Hoortoestellen verleent aan de consument een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant/importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan het aan de consument verstrekte garantiebewijs. 

9.2 De door de consument aangeboden zaken, waarvan Roos Hoortoestellen erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden ter keuze van Roos Hoortoestellen gerepareerd of vervangen. De garanties op reparaties bedraagt drie maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de consument de gerepareerde goederen heeft ontvangen. 

9.3 Roos Hoortoestellen is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door de consument dan wel een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zelf repareren dan wel in reparatie geven elders dan bij Roos Hoortoestellen. 

 

Artikel 10: Reclamering 

10.1 Reclamering terzake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 (acht) dagen na de feitelijke overdracht van de goederen aan Roos Hoortoestellen in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de consument aan Roos Hoortoestellen te geschieden. 

10.2 Reclamering terzake van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen de in artikel 9 genoemde garantietermijn, in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de consument aan Roos Hoortoestellen te geschieden. 

10.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Roos Hoortoestellen terzake de betreffende gebreken. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 

11.1 Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad. 

 

Artikel 13: Nietigheid 

Het feit dat een of meer voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.